خرید
می روم هرشب من در خیال تو
می خندی، گریه می کنم، خوش به حال تو
چیزی ندارم جز قلب خسته ای
این قلب خسته هم فقط باشد مال تو