خرید
آسمونی ماه من باش تو عشق دلخواه من باش
خواسته ی من آه من باش گم شدم تو راهه من باش
عشق من باش درد من باش نوره قلبه سرده من باش
آرزوم باش عهد من باش دلبرم دلبنده من باش