خرید
ای وای ..ای وای ..تنها شدم ای وای
یار از کنارم رفت موندم تک و تنها
آه ...یار با ما مهربون بود
به لبهایش همیشه نام ما بود