خرید
بی تو کل شهرو زیر و رو کردم تا که چشماتو دیدم
واس خوشحالی دل تو گل عشق و از آسمون چیدم
تو رفتی و تنها شدم تو رفتی و به خودم خندیدم
بیا و ببین عاشقی نکردم بعد تو و از همه شهر بد بریدم