خرید
سکوت کردی تو . به هزار و یک دلیل
ترسیدم بگی میرم به این دلیل و آن
دلیل / گفتم صبوری کن شب میگذرد
پایان شب سیاه عاقبتش نورانیست