خرید
برلبانم خنده ای اجباری است
گریه هایم قصه ای تکراری است
من نبودم راضی از میلاد خویش
این تولد کار سهل انگاری است