خرید
شاید برات مزاحمم اما منو انکار نکن
منم دارم دل میکنم رو رفتنم اصرار نکن
یادت نره این تو بودی که اولش گفتی بیا
شروع قصه با تو بود تو هم نبودی بی گناه