خرید
برای تو نوشتم دیگه بسه جدایی
برگرد بیا عشقم بسه اینهمه تنهایی
بیا تا ببینی حالم خیلی خرابه
بیا تا ببینی چه بغضی تو صدامه