خرید
سری دارم بسی سرگشته ای دوست
لب جو دامنم تر گشته ای دوست
خوشا چشمی که او هم ماه دیده
در این شهری که عمری آه دیده