خرید
من عاشق توام تو‌ عاشق منی
من در پی توام تو در پی منی
شوری به پا شده امشب برای ما
گل میدهم به تو ریزم به زیر پا