خرید
داری دور می شی از این شهر قطار با سرعتش می ره
تموم راه گریه می کردم دلم سنگین و غمگینه
یه عشق خوب و کوتاهی میون قلب ماها بود
ولی می ری تو از پیشم چقدر آسون چقدرم زود