خرید
بهترین احساسم را صربان قلبم را
قلبهپراز مهرم رازیرباران نگاهم توبخوان
تموم دفترشعرم را لحظه های عاشقی
هایم را / زیر باران نگاهم تو بخوان