خرید
با رفتنت غم توی دلم تو کاشتی
باور نمی کنم که تو دوسم نداشتی
باور نمی کنم رفتی تنهام گذاشتی
باور نمی کنم رو قلبم پا گذاشتی