خرید
چه زیبا با منی ای شورِ هر حالم
منِ عاشق به داشتنِ تو می بالم
توو تقویمِ منی هر روزو هر سالَم
وقتی نیستی کنارم خیلی بد حالم