خرید
قدرِ منِ بی دل، عاشق نبودی تو
برای گریه هام، لایق نبودی تو
دنیام قشنگتر شد، اینجوری بهتر شد
زخمایِ قلبِ من با دوری بهتر شد