خرید
وقتی کنارم نیستی ساعت به کندی میگذره
هر ثانیه قلب منو تا حد مردن میبره
دلتنگ میشم هر دفه نیستی ببینی حالمو
مثل یه مرغم تو قفس انگار که چیدی بالمو