خرید
وقتی با صورتِ ماهِت میای توویِ خیالِ من
تموم میشه همه غَمهام، عَذاب و انتظارِ من
تو مثلِ نم نمِ بارون، رویِ گلهایِ رویایی
با اون چشمهایِ سَر سبزت نمیدونی چه زیبایی