خرید
تو گفتی که ز عشقُم بیقراری
برای دیدنم چشم انتظاری
تو گفتی تا که دیدی روی ما رو
تو عاشق گشته ای دلتنگ مایی