خرید
بارون و جاده میدونن امروز پُرِه قلبم زِ غم
یه جاهایی طِفلَکیا از درد میپیچن به هم
چند سالیه از حالمون کسی نمی گیره خبر
جاده ها بد مِه آلودهِ مسیرمون پُر از خطر