خرید
باور کن سخته بگم حس و حالموالان
کاش میشد که تو بمونی و نری،دختر باران
تو مث شمیم عطر گل یاسی تو شبام
خدا کنه بمونی همیشه تو زندگی برام.