خرید
مثل من کی تو رو خواسته
که بخواد پای دروغای تو وایسه
مثل من مگه کسی دیوونتم شد
که یهو بخواد، همه چی شو ببازه