خرید
شبیه قایقی کوچک که به صخره بکوبانی
مرا پاشیده ای از هم ولیکن خود نمی دانی
شکستم در خودم آرام و مثل تخته ای پاره
شناور مانده ام بر موجی از دریای طوفانی