خرید
بیا ای یار تماشایی_لطف آنچه تو فرمایی
مشتاقی و مهجوری_تا باد چنین بادا
من مست و پریشان و _تو ناز ترین من
من زوزه ی یک گرگ و _تو ماه قشنگ من