خرید
شده یکبار که هی گریه کنی ناله کنی.
هیچ کسی هیچ نگوید نگاهی نکند.
شده بر هر در و دیوار بکوبی فریاد کنی.
هیچ کسی هیچ نبیند جوابی ندهد