خرید
اگه تو عاشق بشی من برات دریا میشم
روی موج غصه ها قایق رویا می شم
خودتو به صخره گذشته و فردا نزن
من برای قایقت یه ساحل زیبا می شم