خرید
مرا کشت این نگاه تو آن اشک بی صدای تو
من عاشق همین هستم که می میرم برای تو
تو دائم در تکاپویی ازین سو تا به آن سوها
به دنبال تو می آیم من همراهه پرستوها