خرید
مثلِ یک فرشته اومد دلم رو عاشق تَرِش کرد
زیرِ بارون زیرِ یک چتر دل رو دیوونه تَرِش کرد
اما مثل یک نفس بود زیادی پیشَم نموندش
شاید فهمید عاشقم من، دستِ این دلم رو خوندش