خرید
گیرم شراب ماتم من از صبوی حسرت
غم میکِشد دلم را درکوچه های عزلت
خشکیده ازجفایت گلواژه های شعرم
شدچیدمان هرخط پُررنج وپُر ز زحمت