خرید
قسمت نشد حتی یکبار بیام پیشت ببینمت
دلتنگی هامو بهت بگم یواشکی ببوسمت
چشمم واسه دیدنت قد دریا بکنم
حتی واسه یه بار شده عشق و نثارت بکنم