خرید
بارون میباره ای عشق، دل بی قراره ای عشق
لبات وقتی میخنده گلِ اناره ای عشق
هر روز من گیج و حیرون سرکوچه توو خیابون
منتظرم ببینم کی میای آخه بیرون