خرید
خسته و افسرده بودم وقتی تو آمدی
درغم و تنهایی غرق بودم وقتی تو آمدی
گمگشته بودم در کویری پر سراب .
در غریبی بیکسی رفته بودم