خرید
عشق ما ترانه ای نا تمام شد
با یک خدا حافظ ، تمام شد
بدان همیشه به یاد من میماند
روزی که نگاه تو با نگاه من آشنا شد