خرید
همه شهرو بی تو گشتم تا عاشق شم
شهر بی تو ولی خیلی شلوغ بود
خواستم که بی تو بازم عاشق شم
دیدم که بی تو عشق فقط یه دروغ بود