خرید
چه خنده هاکه برلبم خشک شدازجفای تو
چه گریه‌ها که شد روا به دیده از برای تو
به وصل وعده دادی و عمربه سرشد به فراغ
نیامدی تو بی وفا گذشتم از وفا ی تو