خرید
چو یک دم من گذر کردم فقط از کوی چشمانت
توجادوکردی ام جانا به آن جادوی چشمانت
نه پایم می کند یاری نه قلبم می شود همره
که دل را من کنم غافل زرنگ وبوی چشمانت