خرید
چه خوبه غصه راهش رو بگیره بره اون همچین همچین
کبوتری توی غربت نمیره دله خون همچین همچین
چه خوبه آسمون از عشق بباره عزیزم همچین همچین
خبر قاصد از خوشحالی بیاره عزیزم همچین همچین