خرید
رفتی غبار دوری روی سینه ام نشسته
من موندم و غم و دل که بی صدا شکسته
وقت طلوع غم شد من موندم و سیاهی
برای پای خسته ام دیگه نمونده راهی