خرید
مثه یه کرکَسِ مِصری توو بیابون لباتم
تشنه ی یه جُرعِه بوسه با سُکوتِ کلماتم
ردی از گذشته ها نیست توو مسیرِ بودنِ تو
حتا یه نقطه تلاقی واسه ی رُبودن تو