خرید
خوشگلِ پری هایی آبیِ دریاهایی
تو لاله ی سرخِ عشق، لیلیِ صحراهایی
تو رویایِ قدیمی، توو خوابِ بَچِگیمی
شیرین و دل نشینی چقدر به دل میشینی