خرید
آهای دخترِ دل پاک دلم گرفته از تو
برایِ خاطرِ من نگیر از من نگاتو
تو زیباتری از گل تو روشن تری از آب
تو مثلِ ماه قشنگی با اون گیسویِ پُر تاب