خرید
این بازی قشنگ نیست این که تو هی باشی و نباشی
آخه تو میخوای بعد از من تووی آغوشِ کی جاشی
این بازی قشنگ نیست این نمایشِ ماهی و کاشی
نشه از تو بگذرم و تو همه یِ دنیام باشی