خرید
اگه بگم دوست دارم،،قول می دی از پیشم نری؟
قسم می خوری تا ابد ،،هیچ موقع تنهام نذاری؟
اگه بگم دوست دارم،،اصلا تو باورت می شه؟؟
عشق و محبّت و صفا ،،یا که وفا سَرِت می شه؟؟