خرید
هرشب که تو نیستی کنارم به آسمون میشم خیره
تو دور شدی از من
مثل دو تا کلمه شدیم که بینمون افتاده یه خط تیره
کسی نفهمید حالم رو بعد تو