خرید
حواسم نبود عاشق تو شدم
حواسم نبود وابسته ات شدم
حواسم نبود عاشق دیگری
چه جوری حالیش شه دل لعنتی