خرید
توی فنجونه قهوم بازم عکسه تو افتاده
عکسه دوتاچشمات توی فنجونمافتاده
گمونم توی راهی تو داری میایی تو
بی معرفتی کردی بازم نیومدی تو