خرید
یه شب توی پاییز رفتی سفر
گذاشتی منو از خودت بی خبر
تو تنها ستاره تو بختم بودی
که چشمام برات مونده عمری به در