خرید
تو خودت می دونی که چقدر آتیش به دلِ خستم زدی تو
تو خودت می دونی که تو بودی که شکستم دادی خودِ تو
آخه هر چی می کِشَم از دستِ چشایِ خوشگلِ توست
تو خودت می دونی....