خرید
دوسِت دارم همیشه_ولی من
زیر چتر خیس تو_بارون ندیدم
صدبار گفتی لیلی _لیلای من باش
شاید عیب از من بود_که مجنون ندیدم