خرید
هزار بار برات نوشتم دردِ دلامو
هزار بار تو مچاله کردی نامه هامو
تو کُشتی روازیِ خوبَمو خنده هامو
خاطراتِ قشنگِ روز و لحظه هامو