خرید
شب بود و ماه و تو _وان یک نظر ز من
خندیده آسمان_بر آرزوی من
سرگشته ات شدم_یاس دلم شدی
من کوه میکنم_شیرین من شدی